Een impressie van de algemene ledenvergadering

Door Ria Alleman

Op dinsdagavond 5 april 2022 was het zover! De algemene ledenvergadering is weer als vanouds in  de Boschbloem gehouden. De aanwezigen leden hebben het jaarverslag over 2021 goedgekeurd, décharge verleend aan het bestuur, afscheid genomen van de twee aftredende bestuursleden en ingestemd met de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden.  Verder is er stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen. Kortom er was veel te bespreken!

De  voorzitter Wim Wolting heet iedereen welkom. De notulen van de algemene ledenvergadering  2021 worden vastgesteld en het jaarverslag  2021 wordt besproken. Een paar diepte- en hoogtepunten worden hier uitgelicht, gelukkig zijn er meer hoogte – dan dieptepunten. De gevolgen van de coronaperikelen waar wij net als andere buurthuizen last van hebben gehad vormden wel hèt dieptepunt van 2021. Als hoogtepunten worden genoemd: het nieuw ingevoerde boekhoudsysteem, onze deelname aan de pilot “Project verduurzaming” door de Gemeente Voorschoten, de vernieuwde website en de nieuwsbrief. Fijn is dat er een toenemende interesse is in schaken, bloemschikken, yoga en biljarten. De bridge-activiteit is het meest favoriet! En er is een nieuwe activiteit gestart: “Vitaal door kunst”.  

Financiële verantwoording
Het woord wordt aan de aftredende penningmeester Rob Rietveld gegeven. Met behulp van een mooie PowerPointpresentatie vertelt Rob op een duidelijke en heldere wijze alles over de baten en lasten  2021, de balans per 31 december 2021 en de begroting voor 2022.  De baromzet was laag, we hebben minder afdrachten ontvangen omdat activiteiten niet of maar ten dele konden doorgaan. De Gemeente heeft ons goed geholpen met compensatie vanwege de corona-verliezen. Tevreden  vertelt Rob dat de liquiditeit goed is, waardoor we onze reserves zelfs wat hebben kunnen aanvullen. Reserveringen om in de toekomst de nodige investeringen met betrekking tot het onderhoud en energietransitie te kunnen doen. De cijfers over 2021 zijn de basis voor de begroting voor 2022. De verwachting is dat in 2022 de baromzet en de afdrachten licht zullen stijgen.

Afscheid
Het is  tijd om de twee aftredende bestuursleden Marjan Vegt (ledenadministratie) en Rob Rietveld (penningmeester) in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vele werk en enthousiaste inzet. De voorzitter hield voor beiden een speech en reikte bloemen en cadeaubonnen uit. Okke de Boks (onze nieuwe penningmeester) bedankte Rob Rietveld persoonlijk voor zijn goede en gedegen werk en voor zijn hulp bij de selectie van het nieuwe contactloze betaalsysteem. Na het afscheid worden de nieuwe bestuursleden benoemd. Helga Tijhuis als ledenadministrateur, Okke de Boks penningmeester en Ria Alleman voor de communicatie. Dit wordt onder applaus van de aanwezigen gedaan.

Toekomstige ontwikkelingen
Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat we overgaan naar een nieuw betaalsysteem. Dit systeem maakt contactloos betalen, pinnen dus, mogelijk. De overstap vergt nog wel enige tijd, en de implementatie zal in verschillende fases gebeuren. Verder doen we dit jaar mee aan de Gemeentelijke pilot “Project Verduurzaming”. In 2022 staat ook de intensivering van de  samenwerking met andere maatschappelijke organisaties binnen Voorschoten op het programma. Dan rest het de voorzitter iedereen te bedanken en hij nodigt iedereen uit om nog even gezellig na te praten onder het genot van een drankje en hapje.


12 april 2022

Delen met je netwerk?