Een impressie van de algemene ledenvergadering 2024

Door Ria Alleman

Op vrijdagmiddag 26 april is de algemene ledenvergadering in de Boschbloem gehouden. De aanwezigen leden hebben het jaarverslag over 2023 goedgekeurd, décharge verleend aan het bestuur, afscheid genomen van één aftredend bestuurslid en één bestuursondersteuner, en ingestemd met de benoeming van de twee nieuwe bestuursleden.  Verder is er stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen. Kortom er was veel te bespreken!

De  voorzitter Wim Wolting heet iedereen welkom. Het bestuur waardeert het zeer dat een aantal leden aanwezig zijn geweest. De ALV is toch het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt. Dit biedt een  gelegenheid om opmerkingen en feedback van leden te krijgen. Dit is belangrijk voor de verbinding tussen bestuur en leden. De notulen van de algemene ledenvergadering 2023 worden vastgesteld en het jaarverslag 2023 wordt besproken. Een paar punten worden hier uitgelicht. Een hoogtepunt was het afsluiten van het verduurzamingsproject door het plaatsten van 49 zonnepanelen op het dak. Wel waren er de nodige technische uitdagingen en een flinke leercurve met onze nieuwe warmtepompen om het gebouw goed op temperatuur te houden. Met een flinke inspanning en ook het nodige begrip van onze leden zijn we hier echter goed doorheen gekomen. Op verzoek van de leden wordt in de toekomst de temperatuur hoger ingesteld, nu wordt het (nog) vaak als te koud ervaren. Het leden aantal is toegenomen en er is een toenemende interesse in  bewegen voor ouderen en Zumba, ballroom dansen en schaken. En er is een nieuwe activiteit gestart: bingo. Verder is in oktober op initiatief van de drie Voorschotense bridgeclubs: Tot Ons Genoegen Voorschoten, Noord-Hofland en de Boschbloem een beginnerscursus bridge in de Boschbloem gestart.

Financiële verantwoording
Het woord wordt aan penningmeester Okke de Boks gegeven. Met behulp van een PowerPointpresentatie vertelt Okke op een duidelijke en heldere wijze alles over de baten en lasten 2023, de balans per 31 december 2023 en de begroting voor 2024. Tevreden vertelt Okke dat de Boschbloem er financieel gezond voorstaat en dit maakt de vereniging robuust om ook in tijden van sterke inflatie en onzekere omstandigheden de kosten voor de leden op een bescheiden niveau te houden. Dit in een tijd waarin veel verenigingen gedwongen werden om flinke contributie- en barprijsverhogingen door te voeren en met sluiting werden bedreigd.
Afgelopen jaar zijn veel eenmalige donaties ontvangen, of dit ook zo is in 2024 valt niet te zeggen. Verder is het onzeker of de huidige structurele huurders blijven. Een gezonde financiële positie is belangrijk om in de komende jaren de noodzakelijke investeringen te blijven doen volgens het opgestelde meerjarig investeringsplan. Deze goede positie geeft ook ruimte voor nieuw beleid gericht om de rol van de Boschbloem in het sociaal domein en de cohesie in de buurt te versterken. Dit zonder subsidies en met behoud van de vereiste financiële reserve.

Aandachtspunt is het behouden en werven van vrijwilligers. We vragen veel van hen en het is heel moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. Op de lange termijn is het wellicht noodzakelijk om meer te moeten uit te besteden om alles in stand te houden.

Afscheid en benoeming
Het is tijd om Carla van der Kwaak, aftredend bestuurslid, en Fokje Nicolai (bestuursondersteuner) in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vele werk en enthousiaste inzet. De voorzitter hield voor beiden een klein dankwoordje en reikte bloemen en cadeaubonnen uit. Na het afscheid worden de nieuwe bestuursleden, Marianne Altorf als inkoper en Aad Soonius als ledenadministrateur benoemd. Dit wordt onder applaus van de aanwezigen gedaan.

Toekomstige ontwikkelingen
Het bestuur ziet als een belangrijk doel het uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied in het maatschappelijk domein. Dit door laagdrempelig te zijn en nieuwe sociale activiteiten te ontwikkelen. Zo wordt momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van kinderactiviteiten, wordt op 7 september aanstaande weer een buurtdag gehouden en naar nieuwe activiteiten voor de bestrijding van eenzaamheid gezocht. In 2024 staat ook de intensivering van de  samenwerking met andere maatschappelijke organisaties binnen Voorschoten op het programma.
Dan rest het de voorzitter iedereen te bedanken en nodigt de aanwezigen uit om nog even gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

mei 2024

Delen met je netwerk?